Politika privatnosti

BAZZAR Vaše podatke obrađuje u potpunosti u skladu sa važećim propisima kojima je regulisana oblast zaštite privatnosti i podataka o ličnosti i isključivo u svrhe koje su konkretno određene, uz Vašu izričitu saglasnost, opravdane i zakonite. BAZZAR Vaše podatke neće dalje obrađivati na način koji nije u skladu sa svrhom u koju je prikupljen.

Podaci koje prikupljamo se obrađuju na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

U ovom dokumentu možete pronaći informacije o vrsti podataka koje obrađujemo, o svrsi za koju ih prikupljamo, koristimo i obrađujemo, kao i o Vašim pravima u vezi sa Vašim ličnim podacima koje ste sa nama podelili.

U slučaju da Vaša konkretna dilema ili pitanje nije obrađena u ovoj Politici privatnosti ili imate dodatno pitanje, budite slobodni da nas kontaktirate, a mi ćemo Vam bez odlaganja odgovoriti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

BAZZAR o svojim korisnicima prikuplja sledeće podatke:

  • osnovni podaci o korisniku (ime i prezime, rod, adresa, datum rođenja, adresa za isporuku);
  • kontakt podaci i podaci o Vašoj komunikaciji sa BAZZAR-om (e-mail adresa, telefonski broj, datum, vreme i sadržaj poštanske ili email komunikacije, datum, vreme i trajanje telefonskih poziva, snimci telefonskih poziva);
  • kanal i kampanja – izvor preko kojeg je korisnik-kupac došao u kontakt sa BAZZAR-om (internet stranica i oglasna kampanja tj. akcija, pozivni centar);
  • podatke o korisnikovim porudžbinama i izdanim računima (datum primanja i izvršenja porudžbine, kupljeni proizvodi, cene kupljenih proizvoda, konačni izbor porudžbine, način plaćanja, adresa za dostavu, broj i datum izdavanja računa itd.) te podatke o rešavanju reklamacija proizvoda i/ili odustanka od ugovora;
  • podaci o upotrebi internet stranice (datum i vreme posete internet stranice, posećene stranice tj. URL-i, vreme zadržavanja na pojedinoj stranici, broj posećenih stranica, ukupno vreme posete internet stranice, radnje na internet stranici) te podatke o upotrebi primljenih poruka (e- pošta, SMS) prodavca;
  • podatke iz dobrovoljno ispunjenih obrazaca sa strane korisnika, npr. u okviru nagradnih igra ili upotrebe konfiguratora za identifikaciju optimalnih proizvoda za potrebe korisnika;
  • druge podatke koje korisnik dobrovoljno ispuni kod zahteva na određene usluge, koje te podatke zahtevaju.

BAZZAR ne sakuplja i ne obrađuje Vaše lične podatke, osim kada mu Vi to omogućite, tj. kod porudžbine proizvoda ili usluga, kada se prijavite za primanje e-mail obaveštenja, učestvujete u nagradnoj igri ili kada za prikupljanje ličnih podataka postoji zakonski osnov ili BAZZAR za prikupljanje i obradu ima legitimni zakonski interes.

Svrha obrade i pravni osnov

BAZZAR prikuplja Vaše podatke u svrhu kreiranja korisničkih naloga, pružanja osnovnih usluga, obrada transakcija, ponude novih proizvoda i usluga, promocija i isporuke robe i optimizacije internet stranice.

BAZZAR podatke o ličnosti obrađuje na osnovu Vašeg pristanka na obradu Vaših podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha, ukoliko je prikupljanje i obrada neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa Vama, na Vaš zahtev kao lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora i ukoliko je obrada neophodna u cilju poštovanja zakonskih obaveza koje BAZZAR ima, prema važećim propisima Republike Srbije.

Korisnici podataka

Pristup Vašim podacima imaju zaposleni u BAZZAR-u u meri u kojoj je to neophodno radi izvršenja ugovora zaključenog sa Vama kao sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji na Vaš zahtev kao lica na koje se podaci odnose, u cilju ispunjenja svrhe obrade (kreiranje korisničkih naloga, pružanje osnovnih usluga, obrade transakcija, komunikacije sa Vama kao korisnikom, ponude novih proizvoda i usluga).

Imajte u vidu da BAZZAR može pojedine aktivnosti, koje uključuju Vaše lične podatke, poveriti drugim pravnim licima (ugovornim obrađivačima podataka), koji te podatke mogu obrađivati isključivo u ime i za račun BAZZAR-a uz punu zaštitu Vaših prava i zakonom zaštićenih interesa u zasebnim ugovorima koje sa njima zaključimo i to samo u skladu sa namenama koje su opredeljene u ovoj politici privatnosti. BAZZAR neće prodavati Vaše lične podatke trećim neovlašćenim licima, a ugovorni obrađivači imaće pristup Vašim podacima samo u meri u kojoj je to neophodno kako bi ispunili svoje ugovorne obaveze prema BAZZAR-u.

Ugovorni obrađivači podataka s kojima BAZZAR deli određene podatke su: računovodstvene agencije, advokatske kancelarije i drugi pravni i poslovni savetnici; kurirske službe, pružaoci usluge obrade podataka i analitike, pružaoci usluge slanja e-maila (Mailchimp), pružaoci usluge sistema za plaćanja, kao što su: WsPay, PayPal, Solo, pružaoci usluge internet oglašavanja (npr. Google, Facebook).

Zaštita podataka

U skladu sa nivoom tehnoloških dostignuća i troškovima njihove primene, prirodom, obimom, okolnostima i svrhom obrade, kao i verovatnoćom nastupanja rizika i nivoom rizika za prava i slobode fizičkih lica, BAZZAR sprovodi odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi dostigli odgovarajući nivo bezbednosti u odnosu na rizik. BAZZAR štiti Vaše podatke korišćenjem antivirus zaštite i drugih odgovarajućih tehnoloških i informatičkih sistema. BAZZAR je preuzeo odgovarajuće mere da svi sistemi, servisi i oprema koja se koristi za obradu Vaših ličnih podataka ispunjavaju prihvatljive standarde informacione bezbednosti i zaštite podataka o ličnosti. BAZZAR izvršava redovne provere kako bi osigurao da tehničke mere zaštite hardvera i softvera funkcionišu propisno.

Zaposlenima, IT podršci i kurirskim službama i ostalim eksternim obrađivačima podataka omogućen je pristup isključivo onim podacima o ličnosti koji su im potrebni za realizaciju aktivnosti koje obavljaju. Ažuriranje podataka o ličnosti, odnosno izmena i brisanje podataka, omogućeno je samo onim zaposlenima kojima to spada u opis posla.

BAZZAR čuva Vaše podatke tokom vremenskog perioda ne dužeg nego što je neophodno, za pružanje usluga Vama, kao i radi poštovanja naših zakonskih obaveza.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije i trećim licima

BAZZAR ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Ove informacije se odnose samo na našu veb stranicu na www.bazzar.rs . Ako ste preusmereni na druge stranice preko linkova na našim stranicama, molimo Vas da se informišete o tome kao i o rukovanju Vašim podacima na tim stranicama.

Te internet stranice mogu prikupljati podatke o Vama, koristiti kolačiće, ugrađivati dodatna praćenja treće strane i nadgledati svoju interakciju sa tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje interakcije sa ugrađenim sadržajem ako imate nalog i prijavljeni ste na toj web lokaciji.

Vaši lični podaci neće biti preneti trećim licima bez Vaše izričite saglasnosti ili bez pravnog osnova. Nakon završetka obrade, Vaši podaci će biti izbrisani. Nakon isteka zakonske obaveze čuvanja navedenih podataka, ovi podaci će biti izbrisani osim ako ste izričito pristali na njihovu dalju upotrebu.

Izvori podataka

Dobijamo podatke direktno od Vas kao korisnika (uključujući i preko uređaja koje koristite).

Obrada se vrši isključivo za zaštitu naših sistema (izbegavanje zloupotreba), za potrebe statističke analize i za optimizaciju naših usluga i internet stranice. Ne izvršavamo personalizovano vrednovanje bez Vaše prethodne saglasnosti.

Newsletter

Naša internet stranica nudi elektronski bilten na koji se možete dobrovoljno prijaviti i odjaviti u bilo koje vreme. Vaša e-adresa će se koristiti isključivo za slanje e-pošte, u vezi sa našim proizvodima i uslugama.

Vaša prava

Imate sledeća prava u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti: pravo da zahtevate pristup, ispravku ili brisanje Vaših podataka o ličnosti, prava da zahtevate ograničenje obrade, pravo na prigovor, pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva, pravo podnošenja pritužbe Povereniku, pravo na informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti i koji su to podaci, pristup Vašim podacima o ličnosti, informacije o svrsi obrade, o vrstama podataka koje se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama, o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka.

Na Vaš zahtev, BAZZAR će Vam dostaviti kopiju podataka koje obrađuje, a koji se odnose na Vas. BAZZAR može da zahteva naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva lice na koje se podaci odnose. Ako se zahtev za kopiju dostavlja elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem BAZZAR-a na sledeće načine:

BAZZAR MARKETPLACE RS DOO BEOGRAD
11 000 Beograd, Radnička 7
MB: 21649309
PIB: 112318353

E-mail: [email protected]