Opšti uslovi poslovanja

PODACI O PRODAVCU

U skladu sa odredbom člana 6 Zakona o elektronskoj trgovini obaveštavamo Vas da je pružalac usluga privredno društvo BAZZAR MARTETPLACE RS DOO BEOGRAD (u daljem tekstu: BAZZAR), sa sedištem na adresi Radnička 7, matični broj: 21649309 PIB: 112318353, koje je upisano u registar Agencije za privredne registre rešenjem broj BD 5202/21 od 25.01.2021. godine, sa registrovanom pretežnom delatnošću prodaje na malo putem interneta ili posredstvom pošte.

BAZZAR je vlasnik je web sajta www.bazzar.rs preko koga pruža usluge online trgovine. Molimo Vas da pre registracije i kupovine sa pažnjom pročitate Opšte uslove poslovanja („Opšti uslovi“) zato što oni predstavljaju sastavni deo ugovora koje BAZZAR, kao prodavac, zaključuje sa fizičkim licima koja pribavljaju robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti, kao kupcima.

Opštim uslovima regulišu se i bliže uređuju sva pitanja koja se tiču kupovine proizvoda putem internet platforme www.bazzar.rs, kao što su registracija, naručivanje proizvoda, plaćanje proizvoda, izjavljivanje reklamacije na proizvode, isporuka proizvoda, troškovi dostave proizvoda i ostalih pitanja. Svrha donošenja Opštih uslova je utvrđivanje poslovnih principa i pravila po kojima posluje BAZZAR, kao i obaveštavanje kupaca o njihovim pravima i obavezama u vezi kupovine koju je kupac izvršio samo i isključivo preko platforme www.bazzar.rs, a ne direktno od prodavaca.

KUPCI

Kupci proizvoda pod ovim Opštim uslovima mogu da budu samo punoletna i poslovno sposobna fizička lica koja kupuju proizvode na malo za ličnu upotrebu i koji su se pre kupovine registrovali na internet stranici www.bazzar.rs.

Kupci proizvoda mogu biti i pravna lica, ali se na njih ovi Opšti uslovi ne primenjuju.

Dovršenom registracijom svaki kupac garantuje da su podaci koje je uneo prilikom registracije istiniti u celosti. BAZZAR ne snosi odgovornost ukoliko bilo koji od podataka navedenih prilikom registracije nije istinit, jer nema način, niti zakonski osnov da vrši identifikaciju i nadzor korisnika u meri u kojoj to nije neophodno za pružanje usluga. Međutim, ukoliko BAZZAR posumnja u istinitost podataka, zadržava pravo da odbije pružanje usluge, isključi nalog ili otkaže porudžbinu. Kao korisnik, odgovorni ste za održavanje i poverljivost svog naloga i lozinki koje ste dobili prilikom registracije na sajtu, kao i za sve aktivnosti koje se dešavaju na Vašem nalogu i sa Vašom lozinkom. Vaše podatke koje ste naveli prilikom registracije BAZZAR će koristiti radi kupoprodaje proizvoda i uspostavljanja poslovnog kontakta i neće ih koristiti u druge svrhe ili ih dostaviti trećim licima.

Kada registrujete svoj nalog ili nam pošaljete email poruku, komunicirate sa nama elektronskim putem. Prihvatanjem Opštih uslova prihvatate komunikaciju elektronskim putem kao punovažnu za potrebe zaključenja ugovora, ispunjenja uzajamnih prava i obaveza, kao i sva obaveštenja u vezi sa Vašim nalogom, realizovanim i nerealizovanim porudžbinama. Naša komunikacija prema Vama, ukoliko se odnosi za potrebe pojedinačnih ugovora koje zaključite sa nama odvijaće se putem elektronske pošte (email), dok će se opšta obaveštenja, namenjena svim korisnicima, objavljivati na sajtu www.bazzar.rs.

Email adresa kupca se koristi isključivo radi zaključivanja Ugovora i komunikacije, a ne u svrhu primanja reklama i poruka komercijalne sadržine.

NARUČIVANJE

Naručivanje proizvoda vrši se isključivo posredstvom sajta www.bazzar.rs, uz obaveznu prethodnu registraciju, a sve u skladu sa jasnim instrukcijama koji su korisniku dostupni nakon što se uloguje na svoj nalog.

OPISI PROIZVODA

BAZZAR se trudi da sve proizvode opiše što je tačnije moguće, ali ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili, a mi ćemo Vam vratiti Vaš novac.

CENE PROIZVODA

Sve cene proizvoda navedene na sajtu su sa uračunatim PDV-om. BAZZAR se obavezuje da će prihvatiti svaku cenu po kojoj ste napravili narudžbenicu bez obzira da li se cena proizvoda promenila nakon kreiranja porudžbine. BAZZAR ima pravo da otkaže porudžbinu uz slanje email obaveštenja potrošaču ukoliko je došlo do očigledne greške prilikom postavljanja cene na sajtu.

Cene navedene na sajtu ne obuhvataju troškove prevoza, odnosno troškove dostave kupljene robe (posredstvom kurirskih službi) niti bilo koje druge eventualne dodatne troškove, osim ukoliko drugačije nije izričito iskazano.

BAZZAR zadržava pravo na prodajne podsticaje u skladu sa odredbama Zakona o trgovini.

IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.

Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.

Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

PLAĆANJE

Kupac može kupoprodajnu cenu platiti na sledeće načine:

 1. Pouzećem – plaćanje gotovinom
  Kupac plaćanje vrši gotovinom prilikom preuzimanja kupljene robe (plaćanje pouzećem) na adresi koja se navodi kao adresa dostave prilikom kreiranja porudžbine.
 2. Plaćanje platnim karticama
  Plaćanje je moguće platnim karticama koristeći platne aplikacije WSPay u koje se unose podaci o kartici koje aplikacija zahteva.
 3. Plaćanje putem platnih naloga ili putem e-banking Aplikacije
  Plaćanje se vrši nakon dostave predračuna na odgovarajuću e mail adresu kupca u kome se navode podaci o robi (količina, naziv artikala, datum prometa ) i ukupna cena koja se plaća putem e banking aplikacija ili realizacijom naloga za prenos ili uplatu u banci, pošti ili ovlašćenoj finansijskoj insistuciji.

BAZZAR neće prodavati robu čiji je promet zabranjen propisima Republike Srbije.

ISPORUKA PROIZVODA

Dostava poručenih proizvoda se vrši putem City Express d.o.o. kurirske službe ili neke od kurirskih službi koja ima odgovarajuću dozvolu i ugovornu saradnju sa BAZZAR-om.

Troškovi dostave zavise od izbora kurirske službe, ukupnog iznosa porudžbine od jednog dobavljača i ukupne težine poručenih proizvoda. U sve cene je uračunat PDV.

Odgovornost za kvalitet isporuke i eventualne štete nastale prilikom isporuke je isključivo odgovornost kurirske službe koja vrši dostavu.

BAZZAR je odgovoran za nedostatke kupljene robe koje ona ima u trenutku prelaska rizika na kupca ili ako se pojave nakon toga, a posledica su uzroka koji je postojao pre toga.

Kupac je dužan da pregleda primljeni proizvod na uobičajeni način, odmah nakon prijema i da o vidljivim nedostacima obavesti prodavca u roku od 24 sata. U obaveštenju o nedostatku proizvoda kupac treba da bliže opiše nedostatak i pošalje slike oštećenja putem elektronske pošte na e-mail adresu [email protected].

REKLAMACIJA

Kupac ima pravo da izjavi reklamaciju prema BAZZAR-u u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača putem elektronske pošte na adresu [email protected].

Reklamacija treba da sadrži: ime i prezime kupca, adresu kupca, adresu za prijem elektronske pošte, broj telefona kupca, broj porudžbine i opis nedostatka kupljene robe sa odgovarajućim dokazima (fotografije, zapisnik kurirske služe o oštećenju i sl).

BAZZAR će kupcu na e-mail koji je koristio prilikom registracije naloga, dostaviti broj reklamacije u evidenciji reklamacija. Na izjavljenu reklamaciju BAZZAR će Vam odgovoriti najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, osim ukoliko to iz objektivnih razloga nije moguće, o čemu ćemo Vas blagovremeno obavestiti.

ODUSTANAK OD UGOVORA

Prema Zakonu o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 88/2021) kupovina posredstvom internet platforme www.bazzar.rs smatra se prodajom na daljinu. Zakon za slučaj prodaje na daljinu u korist kupca, koji se smatra potrošačem, ustanovljava posebno pravo da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u svojinu, odnosno u svojinu lica koga je on kao kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Odustanak od ugovora se ostvaruje podnošenjem odgovarajućeg obrasca, koji se dostavlja svakom kupcu uz isporučenu robu. Molimo Vas da razlog odustanka navedete u obrascu, kako bismo razlog eventualnog Vašeg nezadovoljstva mogli otkloniti i unaprediti svoje poslovanje, a sve u cilju efikasnijeg zadovoljavanja interesa i želja kupaca u budućnosti. Prijem obrasca ćemo bez odlaganja potvrditi u pisanom ili elektronskom obliku. Uz potvrdu ćemo Vam poslati i uputstvo o načinu vraćanja robe. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, troškove vraćanja proizvoda snosi kupac, osim ako izričito ne naglasimo da ćemo mi snositi troškove vraćanja robe. Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

Imajte u vidu da je moguće vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.), pri čemu se mora priložiti i račun ili bilo koji drugi dokaz o kupovini.

Po prijemu proizvoda, pristupićemo utvrđivanju da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje sredstava i proizvod će biti vraćen kupcu o njegovom trošku. Novac se kupcu vraća po prijemu proizvoda, nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama. Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, to su sledeće situacije:

 • pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;
 • isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
 • isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
 • isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;
 • isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
 • isporuke alkoholnih pića čija je cena dogovorena u vreme zaključivanja ugovora o prodaji i čija se isporuka može izvršiti tek nakon 30 dana od dana zaključenja ugovora, a čija stvarna cena zavisi od promena cena na tržištu na koje trgovac ne može da utiče;
 • ugovora kojima potrošač izričito zahteva posetu od strane dobavljača u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posete trgovac pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu;
 • isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
 • isporuke novina, periodičnih izdanja ili časopisa osim pretplatničkih ugovora za isporuku ovih izdanja;
 • isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti potrošača i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

ONLINE PLAĆANJE

Zaštita privatnosti korisnika

U ime BAZZAR MARTETPLACE RS DOO BEOGRAD obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se odjave sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni BAZZAR (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju.

Ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je porudžbinu prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, BAZZAR je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI BAZZAR.RS

Bazzar ne snosi odgovornost za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Bazzar ne snosi odgovornost:

 • za neistinitost nekog od podataka navedenog prilikom registracije
 • za nepostojanje odgovarajuće poslovne sposobnosti kupca za zaključenje ugovora
 • za nezakonitost u korišćenju od strane bilo kog lica
 • u slučaju prikazivanja prozvoda kojima se krši pravo intelektualne svojine bilo kog trećeg lica

U meri u kojoj to propisi Republike Srbije dopuštaju, BAZZAR, njegovi dobavljači ili treća lica pomenuta na ovom sajtu ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja nastane kao posledica upotrebe, odlaganja ili nemogućnosti upotrebe ili rezultata upotrebe ovog sajta, sajtova na koje vode linkovi sa ovog sajta ili sadržaja objavljenog ovde ili na drugim pomenutim sajtovima. Ukoliko Vaša upotreba materijala, informacija ili usluga sa ovog sajta rezultira potrebom za servisiranjem ili popravkom opreme ili podataka, Vi ste odgovorni za nastale troškove.

NADLEŽNOST SUDA I MERODAVNO PRAVO

Za sve sporove nastale povodom korišćenja ili u vezi sa korišćenjem sajta www.bazzar.rs ugovorena je nadležnost suda u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije.

Prihvatamo mogućnost rešavanja sporova vansudskim poravnjanjem.

IZMENA OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA

BAZZAR zadržava pravo da periodično, po svojoj diskrecionoj proceni, izmeni Opšte uslove poslovanja, o čemu je dužan da obavesti svoje korisnike, objavom novih Opštih uslova na svojoj internet stranici. U slučaju izmene uslova, na sve porudžbine potvrđene do stupanja na snagu novih Opštih uslova poslovanja, važiće stari Opšti uslovi poslovanja. BAZZAR ne snosi nikakvu odgovornost zbog propusta kupca da se upozna sa sadržinom važećih Opštih uslova. Potvrđivanjem porudžbine na svom korisničkom nalogu, kupac je saglasan sa primenom Opštih uslova, koji predstavljaju sastavni deo Ugovora o prodaji na daljinu.

KONTAKT

BAZZAR MARKETPLACE RS DOO BEOGRAD
11 000 Beograd, Radnička 7
MB: 21649309
PIB: 112318353

Delatnost: Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta 4791

Web adresa: https://bazzar.rs


E-mail: [email protected]

Kontakt telefon: 00381114113100Preuzimanje ugovora o prodaji na daljinu
Preuzimanje obrasca Izjave o odustajanju od ugovora zaključenog na daljinu